Reglement Hallenmasters
 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB -reglement.
 2. Vanaf JO17 en senioren wordt met een plof-bal gespeeld.
 3. Aantal spelers per categorie;
  1. Tot en met de JO7 categorie wordt gespeeld met 4 spelers en geen keeper op een half veld.
  2. JO8 tot en met de JO11 categorie wordt gespeeld met 5 spelers plus 1 keeper.
  3. Alle overige categorieën (vanaf JO12)  spelen met 4 spelers plus 1 keeper
 4. De wedstrijden worden geleid door gediplomeerde zaalvoetbalscheidsrechters / clubmensen. Tegen hun beslissing is geen beroep mogelijk.
 5. Een speler die voor de hele wedstrijd uit het veld wordt gestuurd, zaalverwijdering, mag niet meer aan het toernooi deelnemen. Wel mag hij 5 minuten na de zaalverwijdering door een andere speler worden vervangen.
 6. De organisatie zorgt voor een tijdwaarnemer.
 7. Indien in een poule twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen dan beslist het onderling resultaat. Is ook dit gelijk, dan worden er door de betreffende teams elk 3 strafschoppen genomen. Wanneer er dan nog geen beslissing is gevallen, wordt er steeds per team 1 strafschop genomen, totdat er een winnaar bekend is. Een speler mag pas een 2e strafschop nemen als alle andere spelers van zijn team aan de beurt zijn geweest.
 8. Alle wedstrijden duren tussen de 10 en 20 minuten afhankelijk van het toernooi en het aantal deelnemers in de poule. Beide teams dienen 5 minuten vóór aanvang van elk duel in de zaal aanwezig te zijn. Er zal tijdens een wedstrijd NIET van speelhelft worden gewisseld. Het eerstgenoemde team in het toernooiprogramma neemt de aftrap en speelt van links naar rechts gezien vanaf de tribune.
 9. Indien bij een wedstrijd beide teams dezelfde kleur shirts hebben, dient het eerstgenoemde team in de contrashirts te spelen, dan wel in de door de organisatie beschikbaar gestelde hesjes te spelen. Denkt u ook aan een reserve keepertrui ? Indien U een speler als doelman wilt inzetten, zal hij al in de wisselzone de keeperstrui moeten aantrekken, omdat het volgens de regels niet is toegestaan om op het speelveld van shirt te wisselen.

KORTE SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS

Zoals reeds in punt 1 van het reglement is aangegeven, zullen de wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB, aangepast in verband met het spelen met een boarding. Verwacht wordt dat de deelnemers deze regels, in elk geval in grote lijnen, kennen. Voor de duidelijkheid volgen hierna enige aanwijzingen waaraan door de scheidsrechters consequent de hand zal worden gehouden.

A. Het in het spel brengen van de bal door de doelverdediger.

Dit dient als volgt te gebeuren:
De doelverdediger mag zowel onderhands als bovenhands de bal in het spel brengen,
Naar buiten de doorgetrokken doelcirkel,
Binnen 4 seconden nadat de bal in het bezit van de doelverdediger is gekomen,
De doelverdediger moet met de hand binnen de doorgetrokken cirkel blijven.

B. Intrappen vanaf de boarding.

Dit dient als volgt te gebeuren:
Binnen 4 seconden nadat de bal op de plaats van bestemming is gekomen,vanaf de boarding op die plaats waar de bal over de boarding is gegaan, de intrap dient te geschieden conform de veldvoetbalregels, waarbij de intrapper tegen de boarding dient te staan.
Hoekschoppen worden door middel van een trap genomen.

C. De 4 seconden regel.

Nadat de bal met de nodige spoed op de plaats van bestemming is gekomen voor een spelhervatting, dient het spel ook daadwerkelijk binnen 4 seconden te worden hervat.
Straf bij overtreding: vrije schop voor de tegenpartij op dezelfde plaats.

D. De 5 meter afstand regel.

Bij alle spelhervattingen moet de tegenpartij een afstand van 5 meter tot de bal in acht nemen totdat het spel is hervat. Straf bij overtreding: overnemen spelhervatting, indien de nemende partij werd benadeeld, dit laatste ter beoordeling van de scheidsrechter. Straf bij herhaling: een straftijd van 2 minuten.

E. Commentaar op de leiding.

Commentaar op de leiding zal worden bestraft met een tijdstraf en bij herhaling met uitsluiting. Dit ter beoordeling van de scheidsrechter.

F. Vrije schoppen.

Net zoals bij het veldvoetbal zijn er ook in de zaal directe en indirecte vrije schoppen, daarnaast geldt dat het “klemmen” van de bal tegen de boarding met een indirecte vrije trap bestraft zal worden.

G. Vrije schoppen binnen het strafschopgebied.

Alle vrije schoppen binnen het strafschopgebied, uitgezonderd de strafschop, dienen te worden genomen op de lijn van het strafschopgebied.

H. Strafschop.

Tegen overtredingen binnen het strafschopgebied door de verdedigende partij, die door de scheidsrechter als voldoende zwaar wordt gekwalificeerd, zal een strafschop worden gegeven.
Tot deze overtredingen behoren in ieder geval:

 1. Handtastelijk optreden (duwen, vasthouden, shirtje trekken enz.),
 2. Pogen een tegenstander ten val te brengen,
 3. Het uitvoeren van een “sliding”, zoals beschreven in punt I,
 4. Opzettelijk spelen van de bal met de hand door een veldspeler,
 5. Opzettelijk spelen van de bal met de hand door de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied, doch buiten het doelgebied (doorgetrokken cirkel),
 6. Doelbewust spelen “op de benen van de tegenstander”,

Een strafschop dient binnen 4 seconden te zijn genomen en de andere spelers dienen een afstand van 5 meter in acht te nemen.

I. Sliding.

Er is sprake van een strafbare sliding indien wordt gepoogd met een glijdende beweging de bal voor de voeten van een tegenstander weg te spelen. Een strafbare sliding zal altijd worden bestraft met een tijdstraf en binnen het eigen strafschopgebied met een strafschop.
Het is begrijpelijk dat een doelverdediger bij het verdedigen van zijn doel gebruik zal maken van zijn benen. Daarom zal het voorkomen dat hij acties uitvoert die veel lijken op een sliding. M.b.t. de doelverdediger geldt de richtlijn dat het ter beoordeling van de scheidsrechter is of hij een strafbare sliding (zoals hiervoor omschreven) uitvoert of niet.

J. Tijdstraffen.

Overtredingen die in elk geval met een tijdstraf worden bestraft zijn:

 1. Strafbare sliding,
 2. Opzettelijk spelen van de bal met de hand en het daarbij onderbreken van een aanval van de tegenpartij, m.u.v. de doelverdediger binnen zijn eigen doelgebied.
 3. Herhaaldelijk commentaar op de leiding,
 4. Het opzettelijk tegen de boarding duwen van een tegenstander,
 5. Een tegenstander ten val, of pogen ten val te brengen,
 6. Doelbewust spelen “op de benen van de tegenstander”,
 7. Bij herhaling niet in acht nemen van de vereiste afstand bij spelhervattingen.

Tijdstraffen worden bijgehouden door de tijdwaarnemer. Op aangeven van de tijdwaarnemer mag de speler weer het veld betreden. Duur van de tijdstraffen is 2 minuten. Bij wangedrag etc. volgt een zaalverwijdering. De speler die wordt verwijderd, mag na 5 minuten door een andere speler worden vervangen.

K. Spelbederf.

Het is niet toegestaan om vaker dan 2 keer achter elkaar samen te spelen met de doelverdediger zonder tussenkomst van een andere veldspeler.
Het is de doelverdediger niet toegestaan de bal, indien deze in het spel is, in de handen te nemen indien hij de bal reeds in zijn handen heeft gehad.
Genoemde vormen van spelbederf worden bestraft met een vrije schop voor de tegenpartij op de stippellijn.

L. Spelhervatting.

Uit alle spelhervattingen die met de hand geschieden kan niet rechtstreeks gescoord worden. Uit alle andere spelhervattingen kan men wel rechtstreeks scoren.

M. Spelerswissel.

Er mag naar behoefte worden gewisseld, doch uitsluitend via de wisselzone en de nieuwe speler mag het veld pas betreden nadat de andere speler het veld heeft verlaten. Er mag uitsluitend gewisseld worden tussen de middenlijn en 2 meter. Bij overtreding volgt een vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de wisselspeler in het veld kwam. Herhaaldelijke overtreding kan tijdstraf tot gevolg hebben.

N.Doelpunt.

* Bij een doelpunt moet de bal geheel en al de doellijn zijn gepasseerd.


De organisatie hoopt u langs deze weg een aantal duidelijke richtlijnen te hebben verschaft en dankt u bij voorbaat voor uw sportieve medewerking.

Rademakers parket

Hallenmasters on fire - best indoor boarding football